دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97


طرح تدبیر مدارس ابتدایی

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصيلي97-98براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت

توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است♥مشاهده و دانلود فایل♥
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

برنامه تدبیر چیست؟؟
برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتیکه در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشدبرنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافتنظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
بویژه در محور برنامه ریزی که محاسبه وضعیتها مقداری
برای همکاران مبهم بود حذف شده است ارزیابی اولیه و خلاقیت فرم خودارزیابیامسال هیچ گونه نمره ای توسط مدیر قرار داده نمی شودو این وظیفه مدرسان و ارزیابان تدبیر خواهد بود.
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید

1– عناوين و فعاليت ها
2– عناوين مورد نظر معاونت هاي مختلف ستادي
3- تفكيك برنامه ريزي از فرايند هاي ديگر
4- شيوه ي امتياز دهي در خودارزيابي اوليه و پاياني
5- فرمول محاسبه رشد
6- شكل و محتواي جداول
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه

محور آموزش ویادگیری:7ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز98
محورفوق برنامه وپرورشی:5ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز49
محورسلامت وتربیت بدنی:7ملاک_37فعالیت_سقف امتیاز56
محور مشارکت:3ملاک_9فعالیت_سقف امتیاز35
محور نظارت:1ملاک_3فعالیت_سقف امتیاز21
محور اداری مالی:2ملاک_11فعالیت_سقف امتیاز21
محور برنامه ریزی:2ملاک_6فعالیت_سقف امتیاز14
محور خلاقیت:1ملاک_4فعالیت _سقف امتیاز 7
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شودتعداد ملاک ها28تعداد فعالیتها :114جمع امتیاز 301عداد ملاک ها از 36 به28 ملاک کاهش یافته است.
تعداد فعالیت ها از146 تا به114 کاهش یافته است
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

مقدمه
اهداف دوره ابتدایی
چشم انداز – رویکردهای مدرسه
مدرسه در افق چشم انداز 1404 – بیانیه مأموریت
چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
چرخش های تحول آفرین
صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
تحلیل محیطی محور اداری و مالی
برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
نحوه محاسبه سرانه


اطلاعات و مشخصات آموزشگاه

اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه
اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
میثاق نامه دانش آموزی
مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
منشور اخلاقی کارکنان
درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
تاییدیه برنامه
شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
اهداف کلان آموزشی و پرورشی
جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبير به صورت ماهانه
تقويم اجرايي بهبود فرآيند مديريت مدرسه
فرم ارزيابي بهبود فرآيند
فرم ارزيابي بيروني فرآيندي
تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
فرم بازديد معلمان
صورتجلسات طرح تدبير
فرم هاي برنامه محوري و نظارت
فرم هاي پرورشي


جدول گام های تدبیر6 جدول برنامه تدبیر

جدول شماره 1 مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
جدول شماره 2 چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره 6 است
جدول شماره 3 فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
جدول شماره 4 نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
جدول شماره 5 نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
جدول شماره 6 فرم ارزیابی بهبود فرایندها است
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

برنامه عملیاتیدبستان

فهرست مطالبفصل یک : مقدمه 5مقدمه 5سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 6برنامه در افق چشم انداز 1404 7اهداف دوره ابتدایی 9اهداف طرح تدبیر 11
دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل دوم : مشخصات آموزشگاه 12الف شناسنامه آموزشگاه : 12ب- امکانات و تجهیزات : 12ج- مشخصات فیزیکی مدرسه : 13د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه : 13
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل سوم : نیروی انسانی 141 مشخصات مدیر و کادر اداری : 142 فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه : 142-1 : مشخصات نیروی اداری مدرسه در یک نگاه 153- آمار معلمان و مشخصات آنان : 154- آمار دانش آموزان به تفکیک پایه : 165- آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه : 165-1 : اعضای شورای مدرسه : 175-2 : اعضای شورای معلمان : 175-3 : اعضای شورای مالی : 185-4 : اعضای شورای دانش آموزی : 185- 5 : اعضای شورای انجمن اولیا : 186- میزان سواد اولیا : 197- میزان جلب مشارکت های مردمی : 19* جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف : 20تعاریف اصطلاحات 20
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی 231-تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه 232- تقویم اجرایی برنامه ها و مناسبت ها 243 جدول زمان بندی شورای مدرسه 344 جدول زمان بندی شورای معلمان 355 جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان 366 جدول زمان بندی شورای دانش آموزی 37
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل پنجم : برنامه عملیاتی 38گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی 38جدول شماره 3 محور 2 : آموزش و یادگیری 39جدول شماره 3 محور 3 : فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه 46جدول شماره 3 محور 4 : تربیت بدنی و سلامت 51جدول شماره 3 محور 5 : مشارکت 59جدول شماره 3 محور 6 : اداری و مالی 62جدول شماره 3 محور 8 : نظارت و ارزیابی 64جدول ماتریس وswot : 65
دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل ششم : ضمائم و اسناد 66الف میثاق نامه ها 66میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان 66میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان 67میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان 69
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل یک : مقدمه

مقدمه

در سالاقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وزارت آموزش و پرورشرویکردها و الگوهای مختلفی برای مهندسی مجدد تحول و کیفیت بخشیدر نظام تعلیم و تربیت ارائه نموده استدر این کوشش گسترده به دنبال افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت آیندهسازان این مرز و بوم سترگ ، خاصه مقطع ابتدایی می باشدکه در سال گذشته به صورت طرح اجرا و در سال جدید با عنوان برنامه تدبیر به کلیهمدارس دارای مدیران مستقل ابلاغ گردیده است .صاحب نظران و مدیران الگوی در مدیریت مدرسه ارائه داده اندکه در آن اندیشه ها ، توانایی ها ، خلاقیت ها ،مهارت ها و تجارب منابع انسانی را گران بهاترین دارایی و سرمایه دانستهو مدیریت آن را مهمترین وظیفه مدیران و مدیریت تشخیص داده اندکه با اتکا به آن می توان بسیاری از مشکلات و مسائل را برطرف نمود .بر این اساس مدیریت مدرسه را مدیریت منابع انسانی ،دانش آموزان ، معلمان با کارکنان اولیا و تسهیل شرایط برای اشتراک دانش ،تجربه ، مهارت ، توانایی و .... برای آنها دانست .این برنامه مدارس دوره ابتدایی را با نهادینه کردن بنرماه محوری ،مشارکت جویی و ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت عملکرد مدرسه بهسطح و میزانی از اعتماد و اطمینان و تعالی می رساند که مدیران می توانندآمادگی خود را برای ارزیابی شدن توسط ارزیابان بیرونی و مسئولان اعلام نمایند .با توجه به اینکه مدرسه نقشی مهم در رویارویی ، خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان ایفا می نمایدو قادر است تفکر خلاق و پویا را پرورش دهد و انسان هایی مولدو نوآور و خلاق و کاوشگر را تربیت کند . مدرسه به عنوان یک واحدعملیاتی نظام آموزشی و پرورشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمیدر آن جریان دارد و سیال الست توانایی دارد قدرت فکر و مهارت ذهنی فراگیرانخود آنگونه تقویت کند که به سهولت بتواند برای دست یابی به راه حل های مناسبو واقع بینانه به آفرینش ایده های جدید بپردازد و یا می تواند با ارائه تکلیفو عدم توجه به تفاوت های فردی و یا عدم شناخت و بی توجهیبه ویژگی های فراگیران سبب شود که قدرت خلاقیتشان به تدریج کاهش یابد .پس باید گفت : که یک مدرسه دارای برنامه ی مرتب و اعضای متعهدو معلمان مسئولیت پذیر بهترین محیط برای پرورش دانش آموزانخلاق و نوآور است . بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی آیندهسازان ما دارای اهمیت باشد مدیریت مدرسه باید با برنامه ریزی دقیقو با مشارکت همه ی آنان به بهترین کیفیت دست یابد .طرح تدبیر مدارس ابتدایی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در سند تحول بنیادین، به این نکته اشاره شده است که عرصه ی تعلیم و تربیتیکی از مهم ترین زیرساخت های تعالی همه جانبه ی کشور و ابزاری جدیدر راستای ارتقای سرمایه ی انسانی شایسته ی کشور در زمینه های گوناگون استو از این رو، تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران همچون احیای تمدنعظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در بین ملت ها و کسب آمادگیبرای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان های عالم،متقی و آزاده و خلاق است و این تعلیم و تربیت باید بتواند «حیات طیبه»، «جامعه ی عدلجهانی» و «تمدن اسلامی – ایرانی» را تحقق بخشید. در پرتو چنینسرمایه ی انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحققحکومت جهانی «انسان کامل» را پیدا می کند و در سایه ی چنینحکومتی ظرفیت و استعدادهای بشری به شکوفایی و کمال خواهد رسید.
طرح تدبیر مدارس ابتدایی

در فصل اول سند تحول بنیادین که تحت عنوان «کلیات» نامگذاری شده است،اصطلاحات و واژگان کلیدی به کار رفته در سند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اندو تعریف شده اند. مانند : «نظام تعلیم و تربیت رسمیو عمومی» ، «تعلیم و تربیت»، «ساحت های تعلیم و تربیت»، «نظام معیار اسلامی»، «شایستگی های پایه»، «هویت»، «معلم و مربی» «جامعه ی اسلامی»، سنینلازم التعلیم»، «حیات طیبه»، «چشم انداز»، و «نظام دوری».در فصل دوم که تحت بیانیه ی ارزش ها نامگذاری شده است،پس از بیان منابع ارزشی سند، به 30 گزاره ی ارزشی که محور نظامتعلیم و تربیت است، اشاره شده است . از مهمترین این گزاره ها می توان به : 1- آموزه های قرآن کریم 2- آموزه های مهدویتو انتظار 3- میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) و . . . اشاره کرد.
طرح تدبیر مدارس ابتدایی

فصل سوم تحت عنوان «بیانیه ی مأموریت» نامگذاری شده استکه در این قسمت به این نکته اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش مأموریت داردتا با تأکید بر شایستگی های پایه، زمینه ی دستیابی دانش آموزاندر سنین لازم التعلیم طی 12 پایه ی تحصیلی (چهار دوره ی سه ساله)،به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانیرا به صورتی منسجم و نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمدو اثربخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیرساختیدر نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.
طرح تدبیر مدارس ابتدایی

به ویژگی های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1404 می پردازد.در این فصل مبحثی ذیل عنوان «مدرسه در افق چشم انداز» مطرح گردیده استکه طی آن به این نکته اشاره شده است که بر پایه چشم انداز 1404، «مدرسه جلوه ایاز تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت،زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته یهویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه ینظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل پنجم تحت عنوان «هدف های کلان» نامگذاری گردیده استکه در مجموع به 8 هدف کلان زیر اشاره شده است: 1- تربیت انسانمتعهد 2- ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت 3- گسترش عدالت آموزشی4- برقراری نظام کارآمد مدیریت انسانی5- افزایش مشارکت همگانی6- بهسازی در نظام برنامه ریزی آموزشی7- افزایش کارایی در نظام تعیلم و تربیت8- کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام
♥مشاهده و دانلود فایل♥برچسب ها:برنامه سالانه ابتدایی 98-97,برنامه سالانه پرورشی طرح تدبیر97-98,دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر97,نمونه برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال 97-98,برنامه سالانه مدرسه تدبیر1397-1398,تقویم اجرایی طرح تدبیر97-98,تقویم اجرایی ابتدایی مدرسه تدبیری شهریویر97,تقویم اجرایی دبستان مهرماه97,تقویم اجرایی مدارس طرح تدبیرسال تحصیلی97-98،دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر بصورت ورد,دانلود طرح تدبیرکامل شده سال97-98,دانلود طرح تدبیر دبستان بصورت رایگان,دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی97,دانلود فرم برنامه سالانه طرح تدبیرسال97,دانلود نمونه تقویم اجرایی ابتدایی براساس طرح تدبیرمهر97,دانلود نمونه طرح تدبیر دبستان سال تحصیلی 97-98,طرح تدبیرابتدایی برای مدیران,طرح تدبیر دبستان بصورت تکمیل شده,طرح تدبیر مدارس ابتدایی در قالب ورد و رایگان,طرح تدبیر غیر انتفاعی سال97-98,،نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر98-97,طرح تدبیر در قالب ورد،,طرح تدبیر با فرم 6,طرح تدبیر جدید,نمونه طرح تدبیر مهر97,طرح تدبیر کامل شده برای سال تحصیلی97-98