ورود به سایت ثبت نام در سایت فراموشی کلمه عبور
نام کاربری در این سایت می تواند هم فارسی باشد و هم انگلیسی

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
 1. #1
  تاریخ عضویت
  2017/09/11
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته ها
  3,927
  109
  ناظم سایت

  چگونه دامنه ثبت کنیم

  علی رغم اینکه مدت زمان زیادی از آفرینش اینترنت نمی‌گذرد، نقش این ابزار ارتباطی در زندگی ما چنان پر رنگ شده که در همه ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی و تجاری و سیاسی ما تاثیر گذار است. امکان برقراری ارتباط سریع، آسان و کم هزینه از طریق اینترنت جدای از اینکه روابط فردی را وارد مر حله جدیدی نموده است بر روی روابط تجاری و کاری ما نیز چنان موثر بوده که امروزه کمتر کسب‌و کار موفقی را پیدا می‌کنید که یک پایگاه اینترنتی به‌روز و کارآمد در اختیار نداشته باشد. بسیاری از کسب‌و کارهای موفق نیز اساسا در دنیای مجازی شروع به کار کرده و موفق شده اند. اگر شما نیز در پی راه‌اندازی یک کسب‌و کار جدید هستید، شاید بهتر باشد به ایجاد یک پایگاه اینترنتی برای کسب و کار خود فکر کنید.برای ایجاد یک پایگاه اینترنتی باید یک نام دامنه اینترنتی در اختیار داشته باشید. پیش از اینکه به شما بگوییم چطور می‌توانید یک نام دامنه برای خودتان به دست آورید لازم است کمی درباره این اصطلاح بحث کنیم.می دانیم که اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﻚ ﺷﺒﻜه ﺟﻬﺎﻧﻲ ازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑـﺎن و ﺑﻪ ﻫﻢﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ (ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ راﺟـﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋـﺎت)، ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘـﺼﻞ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘـﺮدازش شده (data) ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻲ IP اﻧﺤﺼﺎري داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. اين ﻧـﺸﺎﻧﻲ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از زﻧﺠﻴﺮه‌هاي ﭘﻴﭽﻴﺪه از اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻃﻮﻻﻧﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ۱۲۳،۸۴۵،۷۳،۹۴۱). در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﻛـﻪ راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻳﻦ نشانی‌ها و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري را ﺑﻪراﺣﺘـﻲ ﻣـﻲﻓﻬﻤﻨـﺪ، ﻛـﺎرﺑﺮان ﺑـﺮاي اﺣـﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ روش آﺳﺎنﺗﺮي ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖﺗـﺮ آن را ﺑﻪذﻫﻦ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، نام‌های داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺤﻞ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ گفته ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻴ‌‌ﻬﺎي IP ﻫﺴﺘﻨﺪ. به عبارت ساده‌تر نام دامنه، آدرس و نشانی اختصاصی شما در اینترنت است. وﻗﺘـﻲ شما ﻧـﺎم داﻣﻨـﻪ را در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎﻳﭗ ﻣﻲکنید، این نام ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد و کامپیوتر شما را به آدرس مقصد هدایت می‌کند.نام های دامنه معمولا از دو سه قسمت تشکیل شده اند:

  ۱-نام دامنه سطح بالا: قطعا عباراتی چون .com ویا .net برای شما غریبه نیست. این نام ها که ۱۳ مورد هستند و در سراسر دنیا استفاده می‌شوند به‌طور کلی معرف ماهیت شخصی هستند که از آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال .com معمولا توسط سازمان ها و شرکت های تجارتی استفاده می‌شود. و یا .edu عمدتا توسط موسسات آموزشی انتخاب می‌شود.در کنار این نوع از نام‌های دامنه سطح بالا ، نوع دیگری از نام‌های دامنه سطح بالا نیز وجود دارد که شامل کد کشورهاست. به عنوان مثال .ir و ایران. که معرف کشور ایران هستند.

  ۲-نام دامنه سطح دوم: نام دامنه سطح دوم در واقع همان آدرس اختصاصی شما در محیط اینترنت است که به شخص شما اختصاص می‌یابد و دیگر در هیچ کجای جهان قابل تکرار نیست. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری حرف اول نام یا علامت تجاری شان را به عنوان نام دامنه سطح دوم خود بر می‌گزینند تا در محیط اینترنتی نیز با همان نام و علامت معروف خود شناخته شوند.همانطور که دیدید در انتخاب نوع اول از نام دامنه شما حق انتخاب چندان وسیعی ندارید. اما نام دامنه سطح دوم کاملا به انتخاب شماست البته در صورتی که قبلا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.نام دامنه می‌تواند در محیط اینترنتی دو نقش مهم را برای کسب‌و کار شما ایفا کند؛ اول اینکه نام دامنه بخشی از نشانی پایگاه اینترنتی شماست و کابران به وسیله نام دامنه شما می‌توانند به پایگاه اینترنتی شما دسترسی پیدا کنند. دوم و مهم تر اینکه ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﻳـﻚ وبﺳـﺎﻳﺖ و ﻳـﺎ ﻋﻼﻣـﺖﺗﺠﺎري ﻣﺨﺼﻮص در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺸﺄ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت دارﻧﺪه ﺷﺨﺺ را از ﺳﺎﻳﺮ رﻗﺒﺎ مشخص نماید.  چگونه دامنه ثبت کنیم

  اختیار اعطای نام های دامنه در سراسر دنیا در اختیار یک موسسه آمریکایی به نام آیکن(ICANN) قرار دارد. مقر آیکن که در واقع موسسه اینترنتی نام‌ها وشماره‌های تخصیص داده شده به افراد است درکشور آمریکا قرار دارد. این موسسه از طریق اعطای نمایندگی به برخی سازمان‌ها اقدام به اعطای نام دامنه سطح بالا به افراد و سازمان‌ها می‌نماید. این نهاد هم چنین در هر کشور برای اعطای نام‌های دامنه سطح بالای ملی(.ir) و نام دامنه سطح دوم به یک نهاد داخلی نمایندگی می‌دهد.
  نمایندگی ثبت نام دامنه سطح بالای .ir و نیز ایران. در کشور ما به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تعلق دارد که شما با مراجعه به پایگاه اینترنتی این پژوشگاه با آدرس/www.nic.ir/ اقدام به ثبت نام دامنه مورد نظر خود بنمایید. توجه داشته باشید که این نهاد صرفا می‌تواند نام دامنه سطح بالای ایران. و .ir را در اختیار شما بگذارد؛ برای دریافت دیگر نام‌های دامنه سطح بالای عمومی مانند .com در ایران نمایندگی مستقیمی از سازمان آیکن وجود ندارد؛ اما مواردي وجود دارد كه وب‌گاه‌هايي به صورت غير مستقيم اقدام به ثبت نام‌هاي دامنه عمومي مي نمايند. در وبگاه InterNIC Registrar Listing مي‌توانید اسامي و اطلاعات تماس واحد‌هاي مجاز به ثبت دامنه در سراسر دنيا را پیدا کنید.

  چطور می‌توانیم نام دامنه ایران. و یا .ir دریافت کنیم؟

  همانطور که گفته شد برای گرفتن نام دامنه با کد ایران (ایران. و یا .ir) باید به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با آدرس ایرنیک (IRNIC) – ایرنیک مراجعه نمایید. در این پایگاه بسته به اینکه چه شخصی برای گرفتن نام دامنه اقدام می‌نماید، نام‌های دامنه سطح بالای متفاوتی قابل انتخاب است که در اینجا ما به دو مورد از آنها که بیشتر به کار کسب وکارهای نوپا می‌آید اشاره می‌کنیم.

  ۱-نام دامنه سطح بالا برای شخص حقیقی

  اشخاص حقیقی فقط میتوانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند:
  1. ‎.ir
  2. ‏ایران.
  3. ‎.id.ir


  ۲- نام دامنه سطح بالا برای شرکت، موسسه یا نهاد غیر دولتی

  تمامی شرکت‌ها (اعم از مسولیت محدود، سهامی عام و …)، موسسات، انجمن‌ها، نشریات و روزنامه‌ها و کلیه اشخاص حقوقی که در سازمان ثبت شرکت‌ها، اتحادیه صنفی یا سازمان ثبت اسناد رسمی کشور به ثبت رسید‌ه‌اند و شماره ثبتی دارند، می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند:
  1. ‎.ir
  2. ‏.ایران
  3. ‎.co.ir
  4. ‎.org.ir
  5. ‎.net.ir

  شما با ورود به این سایت و ایجاد شناسه کاربری برای خود می‌توانید نام دامنه و پسوند مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در این زمان این وبگاه بررسی می‌نماید که نام دامنه در خواستی شما قبلا موجود و متعلق به شخص دیگری نباشد. در صورتی که نام درخواستی شما قبلا موجود نباشد شما می‌توانید مدت زمان ثبت نام دامنه خود را که می‌تواند یک یا پنج سال باشد انتخاب نمایید. (این مدت قابل تمدید است.) پس از ارسال مدارک مورد نیاز و نیز پرداخت هزینه ها درخواست شما برای بررسی و تایید نهایی به واحد ثبت دامنه ارسال می‌شود؛ شما از طریق ایمیل از نتیجه این بررسی برای قبول یا رد درخواست تان مطلع خواهید شد. تمام پروسه ثبت به صورت آنلاین بوده و شما باید مدارک مورد نیاز را هم به صورت آنلاین ارسال نمایید.بعد از دریافت تاییدیه ثبت نام دامنه شما مسئول این نام بوده و می‌توانید از طریق همین سایت نام دامنه خود را مدیریت نمایید.هزینه ثبت نام دامنه ملی سطح دوم(مستقیم و بدون واسطه) مانند example.ir برای یک سال حدود۱۶۰ هزار ریال و برای نام های سطح سوم(با واسطه) مانند example.org.ir حدود۱۲۰ هزار ریال است.لازم به ذکر است ثبت نام دامنه ملي از طريق نمايندگي هاي مجاز ايرنيك نيز ممكن است:

  فهرست نمایندگان – ایرنیک[divider]  چگونه دامنه ثبت کنیم
  ویرایش توسط SARA : 2018/03/05 در ساعت 22:10
 2. #2
  تاریخ عضویت
  2018/04/10
  نوشته ها
  2,796
  18
  مدیر بخش
  ثبت دامنه عمومی

  آشناترین پسوند دامنه‌ی عمومی com. می‌باشد، اگر شما نیاز به برندسازی و حفظ برند خود دارید و یا دارای یک تجارت غیرفارسی هستید، ثبت و استفاده از دامنه‌های عمومی را به شما پیشنهاد می‌دهیم. درحال‌حاضر ایران‌سرور با همکاری مرکز ثبت Joker آلمان دامنه‌های عمومی را ثبت می‌نماید.

  ثبت دامنه ایرانی

  هرکشور دارای یک پسوند دامنه‌ی ملی می‌باشد، پسوند نقطه-آی‌آر (ir.) مشخص کننده‌ی دامنه‌هایی است که به ایران تعلق دارند. تمام دامنه‌های ir. به‌صورت انحصاری توسط ایرنیک ثبت‌ می‌شوند و ایران‌سرور به‌عنوان نماینده‌ی ایرنیک اقدام به ثبت دامنه‌ها می‌نماید.

  نمایندگی ثبت دامنه

  اگر شما دارای مشترکین زیادی هستید که دامنه‌های خود را به شما سپرده‌اند، نمایندگی دامنه‌ با ارائه‌ی یک پنل اختصاصی به شما امکان مدیریت متمرکز آن‌ها را خواهد داد.

  ثبت دامنه فارسی

  بسیاری از کاربران علاقه‌ مندند که نام برند خود را به زبان فارسی در اینترنت ثبت کنند، با توجه به قوانین جدید ICANN ایران‌سرور می‌تواند بصورت فارسی نام دلخواه شما را ثبت نماید.

  حراج دامنه

  بازار مجازی بسیار نوپاست و بسیاری از افراد به‌تازگی قصد ورود به آن‌را دارند ولی ممکن است نام دلخواه آنان پیش از این ثبت شده‌باشد، ایران‌سرور یک پیشنهاد ویژه برای این دسته از مشترکین خود دارد، لیستی از زیباترین نام دامنه‌هایی که از سال ۲۰۰۱ توسط ایران‌سرور نگهداری می‌شوند و امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد.

  https://www.iranserver.com/domains/
 3. #3
  تاریخ عضویت
  2018/04/10
  نوشته ها
  2,796
  18
  مدیر بخش
  چرا دامین خود را در ایران هاست ثبت کنیم ؟

  • ثبت دامین دلخواه در هر لحظه، در تمامی ساعات و روز های سال 24/7
  • ثبت دامین به نام متقاضی
  • دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر


  • ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب
  • امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  • امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر


  ایران هاست به عنوان یکی از بزرگترین ثبت کنندگان دامین در ایران ضمن ارائه تخفیف ویژه جهت ثبت دامین های ir ، خدمات دامین را نیز به صورت آنلاین و 24 ساعته ارائه می نماید .
  همچنین ثبت دامین های بین المللی ایران هاست در رجیسترار HEXONET صورت می پذیرد. این رجیسترار باوجود تحریم های موجود امکان ثبت دامین با مشخصات و مالکیت کاربران ایرانی را فراهم و خدمات ویژه ای به مالکین دامین ارائه می نماید.

  https://iranhost.com/domain/
 4. #4
  تاریخ عضویت
  2018/04/10
  نوشته ها
  2,796
  18
  مدیر بخش
  چرا دامنه (دامین) اهمیت دارد؟

  چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند.
  بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.
  شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامین اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره‎گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه (دامین) و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه (دامین) را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.
  بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه و هاست دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد.
  در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره‌ی registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی رادکام وضعیت دامنه خود را بررسی نمایید.
  https://www.radcom.co/fa/domain
 5. #5
  تاریخ عضویت
  2018/04/10
  نوشته ها
  2,796
  18
  مدیر بخش
  دامنه و یا دامین چیست؟  دامنه قسمتی از آدرس وب سایت است که بعد از .www در آدرس بار نمایش داده میشود. نام دامنه می تواند نام برند و یا کسب و کار شما و یا هر نام دیگری باشد. تا به امروز بیش از 320 میلیون دامنه در سرتاسر دنیا به ثبت رسیده است و آمار تقریبی ثبت روزانه دامنه به بیش از 50000 دامنه در روز میرسد. با توجه به اینکه نام دامنه کاملا منحصر به فرد است یافتن نام دامنه کوتاه و یا اسامی خاص کمی مشکل شده است.
  با ثبت دامنه شما این امکان را خواهید داشت که از ایمیل حرفه ای تحت دامنه اختصاصی خود نیز استفاده نمایید مانند ایمیل sales@azaronline.com
  اگر تمایل به نمایش دادن تجارت و بیزینس خود در نتایج جستجو گوگل برای مشتریان بلقوه ای که به دنبال خدمات و محصولات مختلفی در اینترنت هستند دارید انتخاب و ثبت دامنه اولین قدم برای رسیدن به این هدف می باشد.


  پسوند دامنه چیست؟


  پسوند دامنه قسمتی از نام دامنه است که بعد از . (dot) قرار میگیرد مانند نمونه های بولد شده زیر
  exmple.com
  exmple.ir
  exmple.net
  exmple.nyc
  رایج ترین پسوند ها عبارت اند از .com .net .org .info .ir همچنین بیش از 124 میلیون دامنه با پسوند .کام در دنیا به ثبت رسیده است
  خوشبختانه با افزوده شدن بیش از صد ها پسوند جدید (gTLDs) انقلابی در صنعت ثبت دامنه اتفاق افتاده است که به شما این امکان را میدهد که مرتبط ترین دامنه را برای تجارت و بیزینس خود انتخاب نمایید مانند .photography .restaurant . design .news , ...

  انتخاب نام دامنه


  نام دامنه برند تجارت و کسب و کار شما در دنیای اینترنت می باشد به همین دلیل دامنه ای برای بیزینس خود انتخاب کنید که به خوبی نشان دهنده برند شما باشد و به خاطر سپردن آن ساده باشد.
  5 نکته مهم برای انتخاب دامنه
  1. کوتاه باشد ( سعی کنید نام دامنه انتخابی تا حد امکان کوتاه باشد )
  2. تایپ و نوشتار ساده ای داشته باشد
  3. شامل کلمات کلیدی باشد ( کلماتی استفاده کنید که کاربران آنرا برای جستجو بیزینس شما به کار خواهند برد.)
  4. در صورتی که بیزینس شما مربوط به شهر و موقعیت خاصی میباشد میتوانید از اسم شهر و یا لوکیشن در انتخاب دامنه استفاده نمایید
  5. پسوند مناسب انتخاب کنید

  دامنه های ایرانی


  برای خرید دامنه های ایرانی ماننددامنه .ir باید ابتدا در سایت irnic ثبت نام کرده و شناسه مورد نظر را دریافت نمایید. سپس با مراجعه به سایت آذرآنلاین و با استفاده از شناسه شخصی خود ، می توانید دامنه مورد نظر را ثبت کنید. آذرآنلاین به عنوان نماینده رسمی IRNIC در ایران تمام دامنه های ایرانی را به صورت مستقیم و کمترین مبلغ ثبت می نماید.


  دامنه های بین المللی


  خرید دامنه بین المللی پس از انتخاب دامنه و پسوند مناسب در سایت آذرآنلاین به صورت آنی انجام شده و تنها پس از وارد کردن اطلاعات شخصی و تکمیل مراحل ، دامنه مورد نظر شما ثبت شده و از طریق پنل حرفه ای آذرآنلاین می توانید آن را کنترل و مدیریت نمایید.

  دامنه های محلی


  ثبت دامین محلی دارای شرایط خاصی است که برای ثبت آن ابتدا باید دارای شرایط مربوطه به محل مورد نظر را دارا بوده و پس از آن اقدام به خرید دامین نمایید. آذرآنلاین با پشتیبانی و راهنمایی کامل در مراحل ثبت همراه شما خواهد بود.

  https://azaronline.com/%D8%AB%D8%A8%...5%D9%86%D9%87/
+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش