انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Every Month: 25% of Cartaxi App profits are distributed to CTX holders, plus 25% of App profits are used for buyback and burn of CTX. هر ماه: ۲۵ درصد از سود نرم افزار Cartaxi به دارندگان CTX توزیع می شود، به علاوه ۲۵ درصد از سود برنامه برای بازپرداخت و سوزاندن CTX استفاده می شود.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/monthly-bonuses-burn-2/